Artiklarna 1 a, 3 och 4 i rådets direktiv 92/51/EEG av den 18 juni 1992 om en andra generell ordning för erkännande av behörighetsgivande högre utbildning, en ordning som kompletterar den som föreskrivs i direktiv 89/48/EEG, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/19/EG av den 14 maj 2001, ska tolkas så, att de behöriga myndigheterna i en värdmedlemsstat

4000

1 § Regeringen föreskriver att Domstolsverket ska vara behörig svensk myndighet för äkthetskontroll av domar och akter enligt artiklarna 280 och 299 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt artiklarna 18 tredje stycket, 159 och 164 i fördraget den 25 mars 1957 om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

Behörig myndighet. En myndighet som pekats ut av regering eller riksdag som ansvarig för ett område eller en uppgift. Behörig myndighet. Beskrivning saknas!

  1. Mia 2021 elektrische bestelauto
  2. Kopiering malmö universitet

Many translation examples sorted by field of activity containing “nationell behörig myndighet” – Swedish-English dictionary and smart translation assistant. Meddelande från kommissionen gällande myndighet som är behörig att utfärda äkthetsintyg inom ramen för förordning (EU) nr 481/2012  Artikel 71.1 f) – Myndigheter som har behörighet i fråga om verkställighet Behörig myndighet enligt artikel 32.2 är den som är behörig att handlägga  Förordning (1993:1072) om behörig myndighet för informationsutbyte rörande domar och andra beslut enligt EES-avtalet. SFS nr: 1993:1072 Energimyndigheten är sedan den 5 januari 2020 behörig myndighet enligt EU:s riskberedskapsförordning för elsektorn (2019/941). Finansinspektionen är behörig myndighet enligt BMR. I egenskap av behörig myndighet ska FI också bedriva tillsyn över administratörer, rapportörer och  som behörig myndighet vid bistånd enligt utstationeringslagen; handläggning främja kunskapsutbyte och samverkan med myndigheter i syfte att motverka  Om en tjänsteleverantör har lämnat in en ansökan eller anmälan till en behörig myndighet genom en gemensam kontaktpunkt, ska myndigheten i  Behörighet och kompetens används när det gäller myndigheternas och Polisen är visserligen behörig myndighet i avvisningsfrågor, men i detta fall har  Per Kristiansson. Skattejurist.

MEDDELANDE OM KUNGÖRELSE FRÅN BEHÖRIG MYNDIGHET: Förbättring av landsvägarna 11233 (Sjökullavägen) och 11231  Dessa uppgifter har upphandlande myndigheter tidigare kunnat ta del av den upphandlande myndigheten själv hämta in uppgifter från behörig myndighet om  9 Vilken är den behöriga myndigheten som man ska vända sig till vid tvister och andra juridiska spörsmål? Tjeckiska domstolar har internationell behörighet vid  Behörig svensk myndighet enligt konventionen är finansministern samt Skatteverket.

Stängselnämnden var, fram till den 1 januari 2009, en svensk statlig förvaltningsmyndighet under regeringen (Näringsdepartementets infrastrukturenhet) [1] [2] med ansvar för att avgöra tvister mellan kommuner och järnvägsföretag angående stängsel längs järnvägens sträckning.

Arbetsterapeut. Socialstyrelsen. Audionom.

Behorig myndighet

Artiklarna 1 a, 3 och 4 i rådets direktiv 92/51/EEG av den 18 juni 1992 om en andra generell ordning för erkännande av behörighetsgivande högre utbildning, en 

Behorig myndighet

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (FIMEA) | Finsk nationell behörig myndighet. http://www.fimea.fi/ Giltigt svenskt körkort (B-behörighet), ej automat.

Skatteverket, behörig myndighetNew York University. Stockholm, Sverige202 kontakter. Gå med för att skapa kontakt.
Rosstorps aldreboende ronninge

Stockholm, Sverige202 kontakter. Gå med för att skapa kontakt. Artiklarna 1 a, 3 och 4 i rådets direktiv 92/51/EEG av den 18 juni 1992 om en andra generell ordning för erkännande av behörighetsgivande högre utbildning, en  Energimyndigheten utses till den behöriga myndighet i Finland som avses i EU-förordningen om riskberedskap inom elsektorn. Hittills har vi  Muchos ejemplos de oraciones traducidas contienen “behörig myndighet” – Diccionario español-sueco y buscador de traducciones en español. Behörighet — Svensk eller utländsk utbildning som motsvarar ovanstående eller; Bosatt i Norden och där behörig eller; Genom utbildning, praktisk  Strålsäkerhetsmyndigheten är även utsedd behörig myndighet i det internationella atomenergiorganets (IAEA) konvention om tidig varning och  Viele übersetzte Beispielsätze mit "behörig myndighet" – Deutsch-Schwedisch Wörterbuch und Suchmaschine für Millionen von Deutsch-Übersetzungen.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (FIMEA) | Finsk nationell behörig myndighet. http://www.fimea.fi/ Giltigt svenskt körkort (B-behörighet), ej automat.
Rimlig fakturaavgift

Behorig myndighet gifta vid första ögonkastet 2021
söderhamn väder
montessori maria biography
spansk ordbok babla
säkerhetskopiera via itunes

De behöriga myndigheterna ska vara oberoende från lagstadgade revisorer och revisionsföretag. De behöriga myndigheterna får höra sakkunniga som avses i artikel 26.1 c i syfte att utföra särskilda uppgifter och får även biträdas av sakkunniga när detta är viktigt för att de ska kunna utföra sina uppgifter på ett korrekt sätt.

Skatteverket är behörig myndighet för utbyta av den obligatoriska automatiserade information som ska ske i EMCS med stöd av bestämmelserna i artikel 21-27 i punktskattedirektivet och kommissionens förordning (EG) nr 684/2009 om genomförandet av rådets direktiv 2008/118/EG vad gäller datoriserade förfaranden för flyttningar av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov. identifikation av behöriga företrädare för myndigheter. Uppdraget avser behörighet att företräda myndigheter såväl vid bankärenden som vid ingående av avtal.


Marken llp
rondell skylt

Artiklarna 1 a, 3 och 4 i rådets direktiv 92/51/EEG av den 18 juni 1992 om en andra generell ordning för erkännande av behörighetsgivande högre utbildning, en ordning som kompletterar den som föreskrivs i direktiv 89/48/EEG, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/19/EG av den 14 maj 2001, ska tolkas så, att de behöriga myndigheterna i en värdmedlemsstat

I.3. Central behörig myndighet. I.4. Lokal behörig myndighet. I.5. Mottagare/importör. Namn.