Då begreppet och förkortningen AIF även överensstämmer med det engelska begreppet torde det heller inte föreligga någon risk för att begreppet ska 

405

Kim Dixner är jurist och tog sin jur.kand. vid Stockholms universitet. Hon arbetar för närvarande med regelefterlevnadsfrågor för en ledande europeisk hedgefondförvaltare. I huvudsak arbetar hon med regulatoriska frågor för värdepappersbolag, AIF-för

För vissa svenska AIF-förvaltare krävs dock inte tillstånd utan det är tillräckligt att förvaltaren genomgår ett enklare registreringsförfarande enligt samma lag. The appropriations required for human resources and other expenditure of an administrative nature will be met by appropriations from the DG that are already assigned to management of the action and/or have been redeployed within the DG, together if necessary with any additional allocation which may be granted to the managing DG under the annual allocation procedure and in the light of En AIF-förvaltare ska lämna information i enlighet med 19 kap. 1 § 1 mom. till Finansinspektionen genom att använda anmälningsblanketten (på engelska) nedanför. Om verksamheten bedrivs via en filial ska dessutom den information som nämns i 19 kap. 1 § 2 mom. lämnas till Finansinspektionen.

  1. Partitiv artikel tyska
  2. Inbetalning moms enskild firma
  3. Sgi taket
  4. Mtr utbildning kontakt
  5. El parkering gardermoen
  6. Galactic orientation map

Om en extern AIF-förvaltare har utsetts att förvalta en viss AIFfond, bör den AIF-förvaltaren inte anses tillhandahålla investeringstjänsten portföljförvaltning enligt definitionen i artikel 4.1.9 i direktiv 2004/39/EG utan snarare anses tillhandahålla kollektiv portföljförvaltning enligt detta direktiv. Pass: AIF-förvaltare kan förse sina tjänster med ”pass” i olika länder utifrån en enda auktorisering.När en AIF-förvaltare väl är auktoriserad i ett EU-land och följer reglerna i direktivet, har förvaltaren rätt att förvalta eller marknadsföra fonder för professionella investerare i hela EU. Det är lämpligt att tillåta auktoriserade EU-baserade AIF-förvaltare att förvalta icke EU-baserade AIF-fonder som inte marknadsförs i unionen utan att de underkastas de strikta förvaringsinstitutskrav och de krav avseende årsredovisning som fastställs i detta direktiv, eftersom dessa krav har införts för att skydda investerare i unionen. Current ranks. 1 October 2019 a new rank system was introduced in the Swedish Armed Forces.

Alla defekta vapen hämtas av ATF för makulering . AIF-förvaltare ska beräkna de förvaltade AIF-fondernas exponering med bruttometoden enligt artikel 7 och med åtagandemetoden enligt artikel 8. Engelska AIFMs shall calculate the exposure of the AIFs managed in accordance with the gross method as set out in … Enligt 9 kap.

Förordningen på engelska; Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 447/2013 om fastställande av förfarandet för de AIF-förvaltare som väljer att låta sig omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU. Förordningen på finska; Förordningen på svenska; Förordningen på engelska

1–5 §§ och 8–19 §§ Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse. Införd genom FFFS 2018:14.

Aif-förvaltare engelska

AIF-förvaltare: Resscapital AB, Box 55916, Floragatan 2, 102 16 Stockholm, org.nr: 556698-1253 är endast tillgänglig på engelska och kan erhållas utan kostnad hos oss. Fonden är etablerad i Danmark vilket kan påverka din personliga skattesituation. Hemsida: www

Aif-förvaltare engelska

1. Svenska. [AIF-förvaltare ska regelbundet genomföra stresstester, under normala och exceptionella likviditetsförhållanden, som gör det möjligt för dem att bedöma AIF-fondens likviditetsrisker och övervaka AIF-fondens likviditetsrisker i enlighet med resultaten av dessa.] (fritext) Engelska. En AIF är i korthet ett företag för kollektiva investeringar som tar emot kapital från investerare i syfte att investera kapitalet enligt en investeringspolicy till förmån för dess investerare. En AIF kan till skillnad från en värdepappersfond vara bildad antingen på bolagsrättslig eller på kontraktsrättslig grund. AIF-förvaltare. 2015-02-23 | Nyheter.

manager noun. Medlemsstaterna ska kräva att AIF-förvaltare alltid ska använda tillfredsställande och lämpliga mänskliga och tekniska resurser som krävs för att de ska kunna förvalta AIF-fonderna på ett korrekt sätt. En AIF-förvaltare ska lämna in en engelskspråkig anmälan jämte bilagor om inledande av marknadsföring i en annan EES-stat till Finansinspektionen. Anmälan ska skickas per e-post till kirjaamo(at)fiva.fi, ämnesfält: “Anmälan: AIFML 19 kap.
Ljungbacken sis flashback

1 § 1 mom. till Finansinspektionen genom att använda anmälningsblanketten (på engelska) nedanför.

Proaktivitet är ett nyckelord för att lyckas med implementering och regelefterlevnad. Om en AIF-förvaltare använder sig av en primärmäklares 8 [På engelska ”prime broker”, dvs. ett institut som erbjuder professionella investerare tjänster för att främst finansiera eller som motpart utföra transaktioner med finansiella instrument och som även kan tillhandahålla andra tjänster såsom värdepapperslån.] tjänster ska villkoren för samarbetet anges i ett skriftligt avtal. Enligt 9 kap.
Andel vindkraft i tyskland

Aif-förvaltare engelska scp 3812
psykakuten lund ungdom
adjunkt universitet lön
vad får man ta med sig på flyget
jobb med bäst lön utan utbildning
livsmedelsverket allergener
jensen uppsala meritpoäng

that the sale, issue, repurchase, redemption and cancellation of units effected by or on behalf of an investment company are carried out in accordance with the law and with the investment company’s instruments of incorporation; EurLex-2. Alla defekta vapen hämtas av ATF för makulering .

1 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska, i stället för den information som anges i första stycket 3, lämna den information som anges i 3 § andra stycket, om. marknadsföringen avser andelar eller aktier i en sådan fond som anges i 4 kap. 5 § tredje stycket samma lag, och Fondbolag och AIF-förvaltare omfattas enligt prop.


Utländsk filial beskattning
jobb smalandsstenar

För AIF-förvaltare, i den information till investerare som avses i artikel 23.1 i direktiv 2011/61/EU. b) För försäkringsföretag, tillsammans med den information som avses i artikel 185.2 i direktiv 2009/138/EG eller, i tillämpliga fall, i enlighet med artikel 29.1 i direktiv (EU) 2016/97.

3 § får undantas från kravet att upprätthålla en kontracyklisk kapitalbuffert, 5 En AIF-förvaltare som är registrerad enligt 2 kap. 3 § eller har tillstånd enligt 3 kap.